فیلد اول در صحت سنجی و فیلد دوم در صحت سنجی ندارم !